česká tepelná čerpadla

KONTAKTY

info@cztc.cz
+420/ 775 045 295

Servis a prodej tepelných čerpadel a klimatizací na Moravě


úvodní » Prodej tepelných čerpadel » Typy tepelných čerpadel


Jaký typ tepelného čerpadla si zvolit

Vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou momentálně nejinstalovanějším typem v ČR z důvodu relativně nízké pořizovací ceny a tedy zdánlivě rychlé návratnosti investice. Jejich provoz je závislý na teplotě vzduchu, proto je nutné vykrýt ztrátu ve výkonu při mrazech záložním zdrojem - většinou to bývá elektrokotel, který může a nemusí být součástí tepelného čerpadla. Z hlediska zapojení se vyrábí různé typy těchto čerpadel:

Kompaktní jednotky - jsou nejlevnější a jednoduše instalovatelné. Jejich nevýhodou je, že do domu vede z venkovní části potrubí naplněné topnou vodou - kromě vyšších tepelných ztrát je zde riziko zamrznutí vody ve venkovní části v případě výpadku proudu, což se většinou řeší přidáním nerznoucí směsi (a současně dalšího deskového výměníku s oběhovým čerpadlem v kotelně). Zajímavou alternativou k aplikaci nemrznoucí směsi je použití záložního zdroje na oběhové čerpadlo kondenzátoru.
Elegantnějším řešením je splitová (dělená) jednotka. Optimálně se venku jen odpařuje chladivo vedené přes zeď. Tento systém je náročnější (a dražší) nejen při instalaci, ale s rostoucí informovaností koncových zákazníků bývá stále častější volbou při rozhodování. Dalším řešením (typu split) je umístit do vnitřní části instalace pouze samotný kondenzátor - nevýhodou takového zapojení je možnost šíření hluku z kompresoru a nutnost velice kvalitní izolace potrubí v propojovací části. Velice zajímavou variantou takového "light" splitu je pak přímá kondenzace, tj. použití zásobníku vody, který je současně kondenzátorem - omezí se tím tepelné ztráty a zásobník samotný nebo jeho část pak mohou být ohřívány i na teploty využitelné pro ohřev TUV bez nutnosti použití speciálních vysokoteplotních kompresorů.

Země/voda

Tepelná čerpadla země-voda mají vyšší COP v závislosti na výši teploty primárního okruhu, jsou konstrukčně jednodušší a tedy mají menší poruchovost. Provoz je stabilnější, nedochází k odčerpávání tepla v důsledku odtávání, tzn. dodávka tepla do otopné soustavy je plynulá. Není zde také nutnost instalovat vyrovnávací zásobník, takže celá instalace je méně náročná na prostor kotelny. Vzhledem k vrtům nebo zemním pracem při pokládání plošných zemních kolektorů se celá investice prodražuje minimálně dvojnásobně oproti instalaci čerpadla vzduch/voda. Proto je její návratnost i přes relativně vyšší COP v případě zemních vrtů delší.

Při pokládání podpovrchového zemního kolektoru je třeba správně nadimenzovat délku kolektoru v závislosti na výkonu a použití tepelného čerpadla a rovněž dodržet hloubku a rozestup uložení potrubí. Provozně však takové řešení není v průměru levnější, než tepelné čerpadlo vzduch-voda, výhodou je plynulý provoz zařízení, malá poruchovost a dlouhá životnost zabezpečující návratnost investice.

Voda/voda

Tento nejméně využívaný typ v našich podmínkách odebírá teplo z čerpací studny, podmínkou pro provoz takového zařízení je kromě vydatnosti a vhodného chemického složení vody v čerpací studni rovněž přítomnost vsakovací studny. Tato musí být vzdálena od čerpací studny min. 10m. Instalace je možná pouze na základě povolení. Rozhodující je také hloubka, ze které čerpáme, mělké studny jsou velmi rizikové vzhledem ke kolísání teplot vody v průběhu roku, optimální je hloubka kolem 10m. Studna by také neměla být umístěna pod základy domu nebo jedna před a druhá za domem, aby v případě pohyblivého podloží nedošlo k poškození statiky domu. Odměnou za předchozí omezení je vysoký topný faktor, při nákladově srovnatelné investici s tepelným čerpadlem vzduch-voda tak lze získat opravdu levný zdroj tepla. Při výběru tepelného čerpadla je vhodné poradit se s odborníkem, resp. dle vlastních zkušeností nedoporučuji stroj s deskovým primárním výměníkem z důvodu možného většího výskytu nečistot v čerpané vodě, kdy hrozí destrukce zařízení. Primární okruh by měl být vždy vybaven průtokovým spínačem nebo jiným kontrolním zařízením pro stanovení průtoku vody.

Méně často se lze setkat s čerpadly vzduch/vzduch, většinou se používají při průmyslovém vytápění. Důvodem je hlučnost a víření prachu aj. alergenů v místnosti, nehledě k omezeným možnostem instalace v domě. Z firem v ČR se těmito modely zabývá pouze PZP.


Jak silné potřebuji tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo se navrhuje v závislosti na skutečných nebo vypočtených tepelných ztrátách objektu. Pokud chybí tento údaj, lze se obrátit na řadu firem zabývajícími se výpočtem tepelných ztrát, jejich seznam lze nalézt např. na portálu TZB-INFO.

U návrhu se musí zohlednit i způsob využití TČ, typ otopné soustavy a využití stávajících či budoucích zdrojů tepla.

 Pro více informací nebo objednávku služeb neváhejte využít uvedené kontakty.